Viktigt att tänka på

Om du ska renovera eller bygga om är det mycket som det kan vara viktigt att tänka på som t.ex. bygglov, avtal, garantier m.m. Därför har vi samlat några bra tips till din hjälp, här är några av de viktigaste:

  • börja i tid – ledtiden är ofta 3-6 månader innan du är igång
  • krävs det bygglov – hör efter med din kommun
  • kolla upp hantverkaren – vi har F-skatt och ansvarsförsäkringar
  • ha en motpart i större projekt – så att ansvarsfrågan är tydlig
  • skriv avtal – det minskar risken för missförstånd
  • slutbetala inte – förrän allt är färdigt, besiktigat och godkänt

 

Allmänna råd

Det finns några allmänna råd att tänka på när du ska dra igång ett byggprojekt:

 

Krävs det bygglov?

Om- och tillbyggnad kräver normalt bygglov, även bygge av ett staket eller en mur kan kräva bygglov. Din kommun kan svara på om det krävs bygglov.

 

Tidplan?

Ta god på dig, både med planering och upphandling, det ökar sannolikheten för att du ska bli nöjd i slutändan både med resultatet och priset.

 

Upphandlingsunderlag?

Vid mindre jobb räcker oftast en enkel beskrivning plus att hantverkaren kommer och tittar på plats. Vid större arbeten (om-, till- och nybyggnad) krävs detaljerade underlag för att byggaren ska kunna bedöma arbetets storlek och pris. Underlag som kan vara aktuella är: planritningar, fasadritningar, rumsbeskrivning, teknisk beskrivning och konstruktionsritningar. En arkitekt eller upphandlingskonsult kan hjälpa dig i dessa frågor.

 

Entreprenadform?

De olika ENTREPRENADFORMERNA som finns är:
– Totalentreprenad, en entreprenör ansvarar för hela bygget från första ritning till färdigt bygge.
– Generalentreprenad (även kallad utförandeentreprenad): en entreprenör ansvarar för hela bygget, dock ej ritningar och projektering.

Sedan finns det två UPPHANDLINGSFORMER och det är:
– Generalentreprenad, byggherren träffar avtal med en entreprenör.
– Delad entreprenad, byggherren träffar avtal med flera entreprenörer.

Vid större projekt är Total- och Generalentreprenad att föredra så att du får en motpart som tar ansvar för helheten gentemot dig. Annars finns risken att ansvaret är oklart mellan olika inblandade entreprenörer om det blir fel.

 

F-skattsedel, svart arbetskraft?

Du bör fråga efter en F-skattsedel som visar att företaget är registrerat för moms och arbetsgivaravgifter. Vid svartarbete gäller ej garantier, vid en olycka kan du bli ersättningsskyldig och skattskyldig som arbetsgivare.

Referenser, certifiering, omdöme?

 

Referenser är viktigt att kontrollera, tidigare nöjda kunder ökar sannolikheten att du också blir nöjd. Certifiering finns för flera yrkesområden, dock inte för alla, och kan vara viktigt att kontrollera för att se att företaget har den kompetens som krävs för jobbet.

 

Offert?

Begär skriftlig offert inklusive moms och var noga med att allt som skall utföras omfattas i arbetsbeskrivningen. Det kan vara en god idé att få det specificerat i delar som t.ex. material, arbete, timpris, elentreprenad m.m. Det ökar din möjlighet att bedöma rimligheten i anbudet och att jämföra olika anbud med varandra.

 

Fastpris, takpris, löpande räkning?

Fastpris innebär att byggaren står för risken om arbetet blir dyrare än beräknat, priset är därför normalt högre än vid löpande räkning. Fastpris kan ändå vara att föredra i flera fall, särskilt vid större arbeten, för att få en definierad kostnad.

Vid löpande räkning står du för risken själv om arbetet skulle blir dyrare än beräknat. Det blir även mer viktigt för dig att följa upp vad som verkligen görs under fakturerad arbetstid. Vid mindre arbeten kan det dock vara enklare och billigare med löpande räkning. Takpris är en medelväg mellan de två. Oavsett avtalsform ska du alltid be om en prisuppskattning på jobbet.

 

Avtal?

Vid större arbeten ska du alltid skriva ett avtal med byggaren. Se till att avtalet specificerar datum då jobbet ska vara klart. Du kan även överväga att ha ett vite med i avtalet om byggaren inte lever upp till avtalet.

 

Betalning, betalningsplan?

Undvik att betala i förskott och slutbetala inte innan jobbet är klart och du är nöjd. Vid större arbeten krävs normalt en betalningsplan där du löpande betalar i den takt bygget fortskrider. Betala dock aldrig mer än 90% av kostnaden förrän allt är klart, besiktigat och godkänt. Byggföretaget är skyldigt att löpande informera och få ditt godkännande för merarbete de vill ha betalt för utöver avtal. Om de ej har gjort detta får de ej ta ut mer än 15% högre pris än det ni avtalat om. Ett exempel på en betalningsplan kan vara 20% efter grundläggning, 20% efter stomresning, 20% efter takläggning, 20% efter el- och vvs-installationer och 20% efter slutbesiktning.

 

Förskott?

Förskott innebär en risk och det bör du försöka undvika, det kan även vara en signal på dålig likviditet hos leverantören. Det är i så fall bättre med en betalningsplan kopplat till olika delar av leveransen. Detta är ofta nödvändigt vid större arbeten med en omfattning på flera hundra tusen kronor, hantverkaren vill inte ta en för stor kreditrisk på dig heller.

 

Garantier och försäkringar?

Hantverkaren bör lämna garantier. Du bör även se till att hantverkaren har ansvarsförsäkring med färdigställandeskydd. Ansvarsförsäkringen ersätter eventuella skador som hantverkaren orsakar och färdigställandeskyddet träder in om han ej klarar av att fullfölja arbetet, t.ex. till följd av sjukdom eller konkurs. Vid en större om- eller tillbyggnad krävs även att du tecknar byggfelsförsäkring.